Back to top

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Inne
Sylwia Kowalska

Uczestnictwo w Konkursie ma na celu angażowanie dzieci w poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym, co ma zaowocować poprawą bezpieczeństwa oraz zmniejszeniem liczby wypadków w rolnictwie.
Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

Zadanie konkursowe

Zadanie Konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej16 lat.

Termin

Pracę Konkursową, podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu, oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na adres e-mail: rvmowanka@krus.gov.pl. W temacie e-mail należy wpisać: Konkurs na rymowankę - Imię i Nazwisko dziecka.

Nagrody

Laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gosp. rolnym