Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

 Kórnik, dnia 9 października 2018 r. 

WB1-PP.6733.85.2018

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, budowa stanowiska słupowego SN w ramach zadania pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN na kablową z ewentualną wymianą stacji napowietrznej SN na kontenerową w m. Błażejewko, Jeziory, Prusinowo - RD",na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 21, 74/1, 103/2, 104, 105, 107, 140, położonej w obrębie geodezyjnym Prusinowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

źródło: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...