Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 13 maja 2022 r.

WB-PP.6720.4.2016

WB-PP.6720.5.2016        

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XXII/278/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. i uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XXVII/326/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gmina Kórnik, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 23 maja 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w godzinach urzędowania. Projekt  studium dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00 – w Sali OSP w Kórniku – ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik – preferowane wcześniejsze umówienie telefoniczne.