Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

   Kórnik, dnia 30 stycznia 2019 r.

WB1-PP.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r.,  poz. 1945), zawiadamiam, że w piśmie z dnia 10 stycznia 2019 r. dotyczącego wszczęcia przedmiotowego postępowania omyłkowo nie uwzględniono działki oznaczonej nr ewid. 145,położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gm. Kórnik.

Dalsze postępowanie będzie prowadzone dla działki oznaczonej nr ewid.: 92, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik oraz dla działki oznaczonej nr ewid. 145, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gm. Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej SN 15kV wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 210, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 210). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

źródło: https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestr...