Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

   Kórnik, dnia 15 kwietnia 2019 r. 

WB1-PP.6733.60.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 12/3, 10/4 i 10/5 , położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

źródło: https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestr...