Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

Kórnik, dnia 8 grudnia 2017 r.

WB1-PP.6733.83.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 31/7, 31/11, 31/27, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...