Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

órnik, dnia 16 stycznia 2018 r.

WB1-PP.6733.96.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 36, 32/2, 37/1, 37/2, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...